El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) és el centre superior de coordinació i informació de l’estructura de protecció civil de Catalunya i coordina la bona gestió de les emergències a través dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l’activació d’un pla d’emergències. Té com a última finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, i també la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d’emergència.

Funcions i funcionament del CECAT

Coordinació permanent amb els principals centres d’emergència:

  • El telèfon únic d’emergències 112.
  • Les sales centrals dels operatius d’emergència actuants (principalment els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el SEM) i el Centre de Comandament Avançat (CCA) corresponent a cada situació d’emergència.
  • Els centres receptors d’alarmes (CRA) de les administracions públiques locals afectades i els centres de coordinació municipal (CECOPAL) dels ajuntaments afectats.
  • Els centres receptors d’alarmes (CRA) de les activitats generadores o receptores de risc implicades.
  • La resta de centres d’emergència que puguin estar recollits en els plans d’emergència de protecció civil i en els convenis vigents, com ara el CECOP (Centre de Coordinació Operativa) de l’Administració de l’Estat o els centres d’emergència dels àmbits limítrofs a Catalunya, si existeix afectació més enllà del territori català.

CECAT