ESTACIÓ METEOROLÒGICA 

AVPC de Figueres

Ara mateix:

WEB METEO PROTECCIO CIVIL FIGUERES - DIALS

DIALS

Darreres 24hores:

Darreres 48 hores:

Gràfica 48h.

Darreres 48h

Dades setmana anterior:

Dades Setmana anterior:

Index de Risc d’Incendi:

INDEX DE RISC D’INDENDIS

Màximes i mínimes:

Màximes i Mínimes

Màximes i Mínimes

El sol i la lluna: